Status Prawny

Instytut badawczy o nazwie Instytut Farmaceutyczny działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 z późniejszymi zmianami;

2. uchwały nr 243 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie połączenia Instytutu Antybiotyków i Instytutu Farmaceutycznego w Instytut Przemysłu Farmaceutycznego (M.P. Nr 54, poz. 351);

3. zarządzenia nr 273/Org/90 Ministra Przemysłu z dnia 27 czerwca 1990 roku w sprawie zmiany nazwy, przedmiotu działania oraz statutu Instytutu Przemysłu Farmaceutycznego w Warszawie;

4. Statutu uchwalonego w dniu 23 marca 2011 r. przez Radę Naukową Instytutu Farmaceutycznego i zatwierdzonego przez Ministra Gospodarki w dniu 12 kwietnia 2011 r.
 
Instytut posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 114056. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

 Biuletyn Informacji Publicznej - Instytut Farmaceutyczny w Warszawie
Wydruk sporządzono: 2019-02-17 19:56