Rada Naukowa

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Kompetencje Rady Naukowej określają przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 z późniejszymi zmianami).

Rada naukowa Instytutu składa się z 22 członków. W skład rady naukowej wchodzą:
1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 11 osób stanowiącej 50% składu rady naukowej, z tego:
   a) pracownicy naukowi w liczbie 9 osób, w tym :

      - pracownicy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, lub tytuł naukowy, zatrudnieni w pewnym wymiarze czasu pracy w Instytucie, nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania rady naukowej w liczbie 4 osób.

      - pracownicy posiadający stopień naukowy doktora w liczbie 5 osób.

   b) pracownicy naukowi lub badawczo-techniczni w liczbie 2 osób.
  
2) osoby niebędące pracownikami Instytutu, w liczbie 11 osób, które stanowią 50% składu rady i które powołuje minister nadzorujący

Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Aktualny skład Rady Naukowej Instytutu Farmaceutycznego znajduje się na stronie:
http://ifarm.eu/rada_naukowa.php

 Biuletyn Informacji Publicznej - Instytut Farmaceutyczny w Warszawie
Wydruk sporządzono: 2019-02-17 18:35