Rejestry, ewidencje i archiwa

W Instytucie Farmaceutycznym prowadzone są następujące katalogi i bazy danych:

 

1. Biblioteka:

·                     katalog alfabetyczny książek

·                     katalog alfabetyczny czasopism

·                     katalog systematyczny książek (wg. ukd)

  

2. Archiwum Zakładowe:

 

Sposób postępowania z dokumentacją w IF określają przepisy archiwalno-kancelaryjne, wprowadzone Zarządzeniem Nr 18/2008 Dyrektora Instytutu Farmaceutycznego z dnia 01.07.2008 r., z późniejszymi zmianami.

  

W archiwum przechowywane są dwa rodzaje dokumentów:

 

● Materiały kat. „A”, - dokumenty wytwarzane w Instytucie, przechowywane przez okres 25 lat, następnie przekazywane do Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Akta te mogą być wykorzystywane do różnego rodzaju prac naukowo-badawczych, historycznych.

 

W archiwum zakładowym Instytutu Farmaceutycznego zgromadzone są także materiały kat. „A”:

- Instytutu Farmaceutycznego

- Instytutu Przemysłu Farmaceutycznego

- Instytutu Antybiotyków

- Głównego Instytut Chemii Przemysłowej – Instytut Chemiczny

 

● Materiały kat. „B”, „BE”- tzw. dokumentacja niearchiwalna, m. in. akta osobowe pracowników Instytutu oraz kartoteki wynagrodzeń. Dokumentacja niearchiwalna po odpowiednim czasie przechowywania oraz za zgodą Archiwum Akt Nowych zostaje wybrakowana.

 

W archiwum zakładowym Instytutu Farmaceutycznego zgromadzona jest dokumentacja niearchiwalna kat. „B” oraz „BE” :

- Instytuty Farmaceutycznego

- Instytutu Przemysłu Farmaceutycznego

- Instytutu Antybiotyków

 

● W Archiwum Zakładowym Instytutu Farmaceutycznego prowadzona jest baza danych ARISCO, która raz na rok jest uaktualniana.

 

● Archiwum Zakładowe prowadzi ewidencję:

- Wykazy spisów zdawczo-odbiorczych

- Spisy zdawczo-odbiorcze przejmowanej dokumentacji

- Karty udostępniania dokumentacji

- Spisy zdawczo-odbiorcze materiałów archiwalnych przekazanych do Archiwum Akt Nowych

- Spisy dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie

- Protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej.

 

3. Archiwum Działu Planowania:

 

W archiwum Działu Planowania przechowywane są prace naukowo-badawcze, sprawozdania, plany. Jest to dokumentacja stanowiąca materiały archiwalne kat. „A”.

Dokumenty te przekazywane są do Archiwum Zakładowego Instytutu Farmaceutycznego na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych.

Archiwum Działu Planowania prowadzi ewidencję tej dokumentacji w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

 

4. Zakład Analityki Badawczej oraz Dział Kontroli Jakości:

 

● baza odczynników

● baza wzorców

Biuletyn Informacji Publicznej - Instytut Farmaceutyczny w Warszawie
Wydruk sporządzono: 2019-02-17 19:36