Strona główna
 
  Status Prawny
 
  Organy Instytutu
Dyrektor
Rada Naukowa
 
  Zamówienia Publiczne
 
  Struktura organizacyjna
 
  Przedmiot i zakres działalności
 
  Majątek Instytutu
 
  Struktura Własnościowa
 
  Konkursy na stanowiska
 
  Rejestry, ewidencje i archiwa
 
  Sprawozdanie finansowe
 
  Wystąpienia pokontrolne
 
  O biuletynie
Instrukcja Obsługi
Redakcja strony
 
  Rejestr zmian  
szukaj
Dyrektor kieruje Instytutem, a w szczególności:
- ustala plany działalności Instytutu,
- realizuje politykę kadrową,
- zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia Instytutu na realizację jego zadań statutowych,
- odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu,
- reprezentuje Instytut,
- podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania Rady Naukowej.

Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje dyrektora na okres 4 lat, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej. Kandydata na dyrektora przedstawia ministrowi komisja konkursowa w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 z późniejszymi zmianami).

Dyrektor Instytutu powołuje i odwołuje zastępców dyrektora oraz kierowników komórek organizacyjnych. Dyrektor Instytutu może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań i ustalać zakres oraz czas ich umocowania.

Aktualne informacje dotyczące Dyrekcji Instytutu Farmaceutycznego znajdują się na stronie:
http://ifarm.eu/dyrekcja.php


 

Autor: Piotr Michalak
Data opracowania: 2008-01-10
Opublikował:Administrator
Data publikacji: 2004-08-31 16:42
Data modyfikacji: 2017-01-12 07:03
Liczba odwiedzin: 1649