Zakład Analityki BadawczejW Zakładzie Analityki Badawczej w czterech pracowniach tematycznych prowadzone są prace mające na celu pełną analityczną charakterystykę substancji chemicznych i farmaceutycznych. Na podstawie prowadzonych badań przygotowywane są dokumentacje analityczne spełniające wymagania ICH oraz europejskich i amerykańskich Urzędów Rejestracyjnych. Wyniki prac badawczych są publikowane oraz prezentowane na konferencjach naukowych.


Zakres prowadzonych w Zakładzie prac analitycznych obejmuje opracowywanie i walidacje metodyk analitycznych oznaczania czystości chemicznej i enancjomerycznej, określanie pełnych profili zanieczyszczeń, oznaczanie zawartości, określanie pełnej struktury chemicznej i polimorficznej, określanie profili rozkładu wielkości i kształtu cząstek oraz prowadzenie pełnych badań stabilności w warunkach przyspieszonych i długoterminowych. Szczegółowe dane dotyczące zakresu oferowanych usług znajdują się w dziale Oferta. W ramach prowadzonych badań Zakład współpracuje z LBS - Laboratorium Badań Strukturalnych, Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

W Zakładzie Analityki Badawczej wykorzystywane są następujące techniki analityczne:

Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC i UHPLC) w układach izokratycznych i gradientowych z wykorzystaniem detektorów PDA, UV-VIS, Corona CAD, MS
Elektroforeza kapilarna (CE)
Chromatografia gazowa (GC) z wykorzystaniem detektorów: FID i MS oraz dozownika Head Space
Chromatografia cienkowarstwowa (TLC)
Rentgenowska dyfrakcja monokrystaliczna i proszkowa (XRPD)
Dyfrakcja laserowa
Automatyczna analiza mikroskopowa
Termograwimetria (TGA)
Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC)
Spektroskopia IR i Ramana
Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)
Spektrometria UV
Potencjometryczna analiza miareczkowa
Kulometria

Zatrudnienie:

  • 23 pracowników z wyższym wykształceniem (w tym 11 ze stopniem doktora)
Kierownik:dr inż. Marta Zezula
Telefon:(+48 22) 456 38 93
E-mail:m.zezula@ifarm.eu

Pracownia Badań Strukturalnych i Analizy Instrumentalnej:

Kierownik:dr hab. Marta Łaszcz
Telefon:(+48 22) 456 39 03
E-mail:m.laszcz@ifarm.eu

Pracownia Chromatografii Cieczowej i Elektroforezy:

Kierownik:dr inż. Maria Jedynak
Telefon:(+48 22) 456 39 18
E-mail:m.jedynak@ifarm.eu

Pracownia Chromatografii Gazowej:

Kierownik:mgr inż. Aleksandra Groman
Telefon:(+48 22) 456 39 92
E-mail:a.groman@ifarm.eu

Pracownia Analizy Międzyoperacyjnej:

Kierownik:dr Łukasz Jedynak
Telefon:(+48 22) 456 39 32
E-mail:l.jedynak@ifarm.eu