Program POL-OPENSCREEN Projekt POL-OPENSCREEN jest częścią projektu EU-OPENSCREEN, rozpoczętego w listopadzie 2010 roku, realizowanego w ramach Europejskiego Forum Strategii Infrastruktury Badawczej (ESFRI) i w obrębie 7PR. Realizacja projektu składa się z następujących etapów: Faza Przygotowawcza (lata 2010-2012), Faza Konstrukcji (2013-2018) oraz Faza Operacyjna (kolejne lata).


 Polska, reprezentowana przez krajowe Konsorcjum POL-OPENSCREEN, koordynowane przez IBM PAN, uczestniczy w tym przedsięwzięciu. Cele i zadania partnerstwa krajowego są zbieżne z tymi reprezentowanymi przez konsorcjum nardodowe, uwzględniając kompetencje poszczególnych jednostek oraz polską specyfikę i potrzeby.


 Polskie konsorcjum POL-OPENSCREEN składa się z Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi (koordynator polskiego konsorcjum i formalny członek projektu EU-OPENSCREEN), Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, Instytut Farmaceutyczny w Warszawie oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.


 Dalekosiężnym celem Projektu EU-OPENSCREEN jest zapewnienie Europie i uczestniczącym w projekcie krajom czołowej pozycji w obszarze nauk biologicznych i medycznych oraz stymulowanie badań przemysłowych i komercyjnego wykorzystania europejskiego potencjału w obszarze poszukiwań i wprowadzania nowych substancji bioaktywnych dla medycyny, rolnictwa, kosmetologii i innych, a także uzyskanie dostępu do wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych.


 Tematem projektu jest przygotowanie bazy, konstrukcja i eksploatacja pan-europejskiej infrastruktury umożliwiającej tworzenie kolekcji związków chemicznych (przewidywana wielkość centralnej kolekcji to 0.5 miliona związków), wysoko-przepustowe badania przesiewowe, chemiczna synteza i optymalizacja metod otrzymywania związków-kandydatów na nowe leki oraz bioprofilowanie i badania in vivo tych związków. Przyjmuje się, że stworzona baza będzie otwarta i dostępna dla wszystkich zainteresowanych placówek naukowych, uczelni jaki i przemysłu farmaceutycznego na ustalonych zasadach.


 Jednym z celów obecnego, przygotowawczego etapu, projektu jest opracowanie zasad prawnych otwartego dostępu do zasobów i możliwości stworzonych przez EU-OPENSCREEN w skali europejskiej przy równoczesnym zachowaniu praw do własności intelektualnej partnerów.


Dodatkowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie interntowej: http://www.eu-openscreen.de


Wniosek Dyrektora, dr n. farm. Bogdana Podwysockiego , do MNiSW o nominację Instytutu Farmaceutycznego, członka Konsorcjum POL-OPENSCREEN, jako kandydujące „Post-screening follow-up chemistry partner site” do Programu EU-OPENSCREEN.


Prezentacja Instytutu Farmaceutycznego, jako instytucji aplikującej do EU-OPENSCREEN, “POL-OPENSCREEN Workshop” w Instytucie Biologii Medycznej PAN, Łódź, 10 luty 2017, Prof. Andrzej Kutner, główny aplikant.


Kontakt:

Instytut Biologii Medycznej PAN - Prof. dr hab. Zbigniew Leśnikowski
zlesnikowski@cbm.pan.pl

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN – Prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz
piotr@Ibb@waw.pl

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Prof. dr hab. Marek Figlerowicz
m.figlerowicz@ibch.poznan.pl

Instytut Farmakologii PAN – Prof. dr hab. Krzysztof Wędzony
wedzony@if-pan.krakow.pl

Instytut Farmaceutyczny - mgr inż. Janusz Obukowicz
j.obukowicz@ifarm.eu

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN – Prof. dr hab. Stanisław Słomkowski
staslomk@bilbo.cbmm.pan.pl